اخبار

تیم بسکتبال مهرام

بلند قامتان تیم بسکتبال مهرام در مجموعه فرهنگی ورزشی کیافیت حضور یافتند.